Restauracja Regionalna Velevetka

Długa 45, 80-827

telefon (58) 305 61 06